اساسنامه

اساسنامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون

حسن تعاون مدنیت و داد                                                            مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است . با الهام از این اصل مقدس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد . بر این پایه اصول 43 و 44 قانون اساسی ، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص را تامین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک « کارفرمای بزرگ مطلق » آماده می سازد . حال بر یک یک اعضای شرکت های تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر ، عمل به این اندیشه همت گمارند .

 متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مذکور می باشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و به عنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آن ها رسیده است . اعضای تعاونی فوق الذکر در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که « آزادانه و با اختیار کامل » و با قبول سهم در « مشارکت اقتصادی » آن را پذیرفته اند ، تعهد می نماید که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت « حقوق مساوی اعضاء » کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با « کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز » برای موفقیت هر چه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تاکید بر « خود گردانی و خود اتکایی » به کار گیرد . باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ، ریشه ای پا بر چا و پیشینه ای دیرینه دارد ، شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر فعالانه دست به هم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت « در کنار کلیه تعاونگران کشور » در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخ های تولید و خدمات با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ، « یاری رسان جامعه » و دولت نیز باشند .

بدون دیدگاه