لیزینگ تعاون

سال 1389

—————————————————————————————————————————————————————

سال 1390

—————————————————————————————————————————————————————

 سال 1391

– عملکرد هیات مدیره شرکت در سال 1391

  • خرید تعداد 1.000.000 سهم معادل 10% از سهام شرکت لیزینگ توسعه تعاون به مبلغ 10.000.000.000 ریال به تاریخ 00/00/00 .

 

—————————————————————————————————————————————————————

سال 1392

—————————————————————————————————————————————————————

 سال 1393

—————————————————————————————————————————————————————

 سال 1394

—————————————————————————————————————————————————————

بدون دیدگاه