بیمه تعاون

سال 1389

—————————————————————————————————————————————————————

سال 1390

—————————————————————————————————————————————————————

 سال 1391

عملکرد هیات مدیره شرکت در سال 1391

  • خرید تعداد 5.600.000 سهم معادل 2% از سهام شرکت بیمه تعاون به ازاء هر سهم 1.000 ریال به مبلغ 5.600.000.000 ریال به تاریخ 00/00/0000 .

 

برنامه های هیات مدیره برای آینده (طرح توسعه در سال 1392)

  1. ارتقاء مشارکت در تاسیس شرکت بیمه تعاون به عنوان سهامدار 5 درصدی
  2. پیگیری جهت اخذ نمایندگی بیمه تعاون به نام شرکت تعاونی

—————————————————————————————————————————————————————

سال 1392

—————————————————————————————————————————————————————

 سال 1393

—————————————————————————————————————————————————————

  سال 1394

—————————————————————————————————————————————————————

بدون دیدگاه