گزارش ها

گزارش هایی مورد نیاز شما به بخش های زیر تقسیم می شود:

1 – برنامه های شرکت

2- گزارش سالیانه

3- گزارش مجامع شرکت

 

shetah - reports

بدون دیدگاه