برنامه های شرکت

سال 1389

—————————————————————————————————————————————————————

سال 1390

—————————————————————————————————————————————————————

 سال 1391

برنامه های هیات مدیره برای آینده (طرح توسعه در سال 1392)

  1. ارتقاء مشارکت در تاسیس شرکت بیمه تعاون به عنوان سهامدار 5 درصدی
  2. همکاری با اداره رفاه بانک توسعه تعاون جهت انجام بخشی از خدمات رفاهی، تفریحی و گردشگری کارکنان
  3. خرید یک الی دو باب محل شعبه در سطح شهر تهران جهت اجاره به بانک
  4. شناسایی طرحهای اقتصادی با قابلیت مناسب و دارا بودن توجیهات اقتصادی و فنی و مالی با بازدهی و ارزش افزوده قابل قبول جهت مشارکت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی
  5. خرید اوراق مشارکت و اوراق صکوک
  6. پیگیری جهت اخذ نمایندگی بیمه تعاون به نام شرکت تعاونی

شناسایی طرح های اقتصادی با قابلیت لازم و دارا بودن توجیهات اقتصادی جهت مشارکت اعضاء در قالب بلوک و گروه های مشخص.

 

—————————————————————————————————————————————————————

سال 1392

—————————————————————————————————————————————————————

 سال 1393

—————————————————————————————————————————————————————

  سال 1394

—————————————————————————————————————————————————————

بدون دیدگاه