مجمع عمومی سال 91

بازرسین شرکت

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1391/04/30 آقای سید باقر فتاحی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد غزل به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 

اهم موارد مطروحه در جلسات هیئت مدیره

15/ت/1391 1391/11/30 محل شرکت 1- مقرر گردید مجمع فوق العاده برگزار تا نسبت به اضافه شدن موضوع فعالیت شرکت در قالب مشارکت در نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز بخش تعاون و همچنین موضوع پیگیری وصول مطالبات ارجاع شده از ناحیه موسسات اعتباری و بانکها به موضوع فعالیت شرکت اقدام گردد.

 

 

گزارش مجمع عمومی سال 91

 

 

بدون دیدگاه